АСТИ - ВТ ООД подписа договор за финансиране на проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

На 21.08.2020 г. АСТИ - ВТ ООД подписа договор № BG16RFOP002-2.073-9506-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Проектът е с обща продължителност 3 месеца.

Основната цел на проекта е да се осигури оперативен капитал за АСТИ - ВТ ООД, необходим за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в предприятието.

Одобрения бюджет на проекта е на обща стойност 10 000.00 лева, от които 8 500.00 лв. европейско и  1 500.00 лв. национално съфинансиране.